ลักษณะและชนิดของทราย

[:TH]

ลักษณะและชนิดของทราย

การศึกษาลักษณะของทรายในทางธรณีวิทยา คือ การศึกษาถึงรูปร่างของเม็ดทราย อันได้แก่ รูปทรง (Shape) ต่างๆ เช่น เม็ดทรายที่มีทรงกลม ทรงรี สามารถแสดงถึงรูปแบบการแตกออกมาจากหินแม่ที่เป็นแหล่งกำเนิด ตลอดจนการศึกษาถึงความแข็งแรงของเม็ดทรายว่าแตกออกมาจากแนวแกนใดของผลึกดั้งเดิม รวมทั้ง การศึกษาถึงความมน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางของเม็ดทรายว่าใกล้หรือไกลจากแหล่งกำเนิด เม็ดทรายที่มีความมนสูงแสดงว่าถูกพัดพามาไกลกว่าเม็ดทรายที่มีความมนต่ำหรือมีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมสูง ขนาดของเม็ดทรายที่เกิดอยู่รวมกันเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของน้ำ การไหลของน้ำและปริมาณของน้ำในคราวหนึ่งๆ เช่น หากเม็ดทรายมีการคัดขนาดดีหรือมีขนาดเม็ดใกล้เคียงกันแสดงว่าน้ำมีความเร็วสม่ำเสมอ ทำให้เม็ดทรายที่มีขนาดแตกต่างกันแยกตัวออกจากกันและไปตกตะกอนในที่ต่างๆ อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงสภาพความลาดชันของพื้นที่ หากการจัดขนาดของทรายไม่ดีแสดงว่าน้ำมีความเร็วของการไหลไม่สม่ำเสมอ หรือพื้นที่บริเวณนั้นมีความลาดชันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีหลายทิศทาง

การแบ่งชนิดของทราย อาจแบ่งออกได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามแหล่งกำเนิดทางเคมี การรวมตัวของแร่ธาตุ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ หรือแบ่งโดยการใช้ประโยชน์ ขนาดของเม็ดทราย เป็นต้น การศึกษาทั้งขนาดและส่วนประกอบของทรายที่สะสมตัวอยู่ในบริเวณนั้นๆ เช่น ชนิดของทรายก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่ ทรายหยาบมาก ทรายหยาบ ทรายขนาดปานกลาง ทรายละเอียด และทรายละเอียดมาก เป็นต้น

สำหรับส่วนประกอบของทรายทางธรณีวิทยา สามารถศึกษาได้จากส่วนประกอบของแร่ที่ผสมอยู่ในแหล่งทรายนั้นๆ ถึงแม้ว่าส่วนประกอบหลักของทราย คือ แร่ควอร์ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซิลิกา แต่อาจพบแร่ชนิดอื่นผสมมากบ้างน้อยบ้าง เช่น เฟลด์สปาร์ ฮีมาไทต์ ยิปซั่ม หรืออาจเป็นหินที่มีขนาดเล็กเท่าทราย เช่น หินดินดาน หินทราย หินเชิร์ต เป็นต้น

cr : http://www.onep.go.th/

[:]

ท่าทรายกนก