มันเส้น

ตักมันเส้น

มันเส้น
ตักมันเส้นบางประกง

ท่าทรายกนก