การใช้ประโยขน์ของทราย

[:TH]การใช้ประโยชน์ทราย

1b

การใช้ประโยชน์ทรายภายในประเทศส่วนมากใช้เป็นวัสดุก่อสร้างประมาณร้อยละ 80 ของประมาณการใช้ทรายทั้งหมด ที่เหลืออีกร้อยละ 15 ใช้ในการอุตสาหกรรม และร้อยละ 5 เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น คุณสมบัติของทรายเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ทรายก่อสร้าง เป็นวัสดุประกอบที่มีประโยชน์ในงานก่อสร้างหลายๆ ด้านได้แก่ งานคอนกรีต งานปูนก่อ งานปูนฉาบ เป็นต้น ทรายที่มีความเหมาะสมเพื่อการก่อสร้างต้องเป็นทรายที่สะอาด มีเม็ดทรายที่แข็งทนทานต่อการสึกกร่อนและผุผัง มีมลทินหรือสารประกอบอย่างอื่นอยู่น้อยมาก โดยทั่วไปทรายที่ใช้เพื่อการก่อสร้างจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น รูปร่างของเม็ดทราย ขนาดของเม็ดทราย ลักษณะของเนื้อทรายโดยรวม การเกาะกลุ่มและการเชื่อมประสานกันของเม็ดทราย สีของทรายและการปนเปื้อนของแร่อื่นๆ เป็นต้น

ทรายถม ปกติทรายที่ใช้ในการถมที่มักไม่กำหนดมาตรการที่เข้มงวด ยกเว้นในงานถมที่มีลักษณะเฉพาะและพิเศษ เช่น การก่อสร้างสนามบิน และอาคารในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งต้องการวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี

ทรายเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติทั้งทางเคมีและฟิสิกส์เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติเหล่านี้ ทรายในอุตสาหกรรมของไทยส่วนมากใช้ในการทำแก้วและกระจกต่างๆ นอกจากนั้น มีการนำไปใช้ทำแบบหล่อหรือแบบพิมพ์ ใช้ในการกรอง การขัดสีหรือขัดมัน การฉาบผิว ใช้ในอุตสาหกรรมทำสี ทำอิฐ และอื่นๆ

cr : http://www.onep.go.th/[:en]การใช้ประโยชน์ทราย

1b

การใช้ประโยชน์ทรายภายในประเทศส่วนมากใช้เป็นวัสดุก่อสร้างประมาณร้อยละ 80 ของประมาณการใช้ทรายทั้งหมด ที่เหลืออีกร้อยละ 15 ใช้ในการอุตสาหกรรม และร้อยละ 5 เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น คุณสมบัติของทรายเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ทรายก่อสร้าง เป็นวัสดุประกอบที่มีประโยชน์ในงานก่อสร้างหลายๆ ด้านได้แก่ งานคอนกรีต งานปูนก่อ งานปูนฉาบ เป็นต้น ทรายที่มีความเหมาะสมเพื่อการก่อสร้างต้องเป็นทรายที่สะอาด มีเม็ดทรายที่แข็งทนทานต่อการสึกกร่อนและผุผัง มีมลทินหรือสารประกอบอย่างอื่นอยู่น้อยมาก โดยทั่วไปทรายที่ใช้เพื่อการก่อสร้างจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น รูปร่างของเม็ดทราย ขนาดของเม็ดทราย ลักษณะของเนื้อทรายโดยรวม การเกาะกลุ่มและการเชื่อมประสานกันของเม็ดทราย สีของทรายและการปนเปื้อนของแร่อื่นๆ เป็นต้น

ทรายถม ปกติทรายที่ใช้ในการถมที่มักไม่กำหนดมาตรการที่เข้มงวด ยกเว้นในงานถมที่มีลักษณะเฉพาะและพิเศษ เช่น การก่อสร้างสนามบิน และอาคารในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งต้องการวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี

ทรายเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติทั้งทางเคมีและฟิสิกส์เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติเหล่านี้ ทรายในอุตสาหกรรมของไทยส่วนมากใช้ในการทำแก้วและกระจกต่างๆ นอกจากนั้น มีการนำไปใช้ทำแบบหล่อหรือแบบพิมพ์ ใช้ในการกรอง การขัดสีหรือขัดมัน การฉาบผิว ใช้ในอุตสาหกรรมทำสี ทำอิฐ และอื่นๆ[:]

ท่าทรายกนก