การบำรุงรักษาเครื่องมือ

การบำรุงรักษาเครื่องมือ

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงฝึกงานส่วนใหญ่จะมีราคาแพง ถ้าหากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแล้วย่อมจะเป็นการเปลืองงบประมาณของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก

การบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือนับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ควรทำการซ่อมแซมต่อเมื่อได้เกิดข้อบกพร่องบางอย่างแก่เครื่องจักรแล้วเท่านั้น ควรป้องกันโดยการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือมีวัตถุประสงค์หลายๆประการได้แก่

1.เพื่อชะลอความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

2.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด และส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากอุบัติเหตุ

4.เพื่อลดเวลาสูญเปล่าเนื่องจากต้องหยุดทำงาน เนื่องจากการซ่อมแซม

5.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน

ลักษณะของการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือแบ่งออกเป็น 2ลักษณะคือ

  1. การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหาย

2.การซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรอุปกรณ์ชำรุด

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน

การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในการทำงานรูปแบบการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการบำรุงรักษาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กำหนดนโยบายในการบำรุงรักษา

2.ทำการเลือกและกำหนดอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ที่สำคัญ

3.ทำการกำหนดมาตรฐาน

4.การวางแผนบำรุงรักษา

5.การวางแผนตรวจสอบ

6.การดำเนินการ

7.การบันทึก

8.การประเมินผล

ผลเนื่องมาจากการจัดมาตรการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

การจัดให้มีการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน  ความเสียหายอย่างมีระบบนี้ทำให้เกิดผลต่อเนื่องที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงฝึกงานดังต่อไปนี้

1.ทำให้สามารถซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้ซ่อมไม่ต้องเสียเวลาวินิจฉัยสาเหตุและวิธีแก้ไขอาการที่ปรากฏออกมาและยังช่วยให้ซ่อมได้ถูกจุดอีกด้วย

2.สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษา โดยยกสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละเรื่องไปเป็นหัวข้อเรื่องสำหรับพิจารณาการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

3.ใช้วางแผนหรือกำหนดแผนงานบำรุงรักษา โดยการนำเอาผลการวิเคราะห์แนวโน้มซึ่งคาดว่าเครื่องจักรจะถึงกำหนดการชำรุดเมื่อใด

4.ใช้เป็นแนวทางของการจัดเตรียมอะไหล่สำหรับการซ่อมและบำรุงตลอดจน การจัดเตรียมงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องอีกด้วย

5.ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเครื่องจักรนั้น เพื่อพิจารณา ว่าสมควรจะใช้ต่อไปหรือสมควรเลิกใช้ หรือควรจะปรับปรุงอย่างไร

การจัดบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ

การจัดบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องทราบถึงอุปสรรคต่าง ๆ อย่างชัดเจนและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านั้นแล้ว กำหนดเป็นแนวทางที่แน่นอนในการบำรุงรักษาต่อไป

1.อุปสรรคที่มีผลต่อการบำรุงรักษา

2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษา

Cr. http://www.oknation.net/blog/hason/2009/08/20/entry-3

ท่าทรายกนก