ท่าทรายกนกขาย ดิน หิน ทราย ทรายถม

บ่อทรายกนกมพีนื้ทกี่ว่า500ไร่และบ่อทรายท่งุเศรษฐีมพีนื้ทก่ีว่า400ไร่สาหรับผลิตทราย คุณภาพดีและมีสาขาจาหน่ายดินหินทรายใหบ้ ริการถมที่บริการขนส่งสินคา้ ที่ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

  • ขาย ดิน หิน ทราย กรวด
    สำหรับงาน ก่อสร้าง ทุกประเภท

  • ผลิตทรายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  • ท่าทรายกนกให้บริการด้วยระบบตาชั่งรถบรรทุกที่ทันสมัย “สะดวก เที่ยงตรง ฉับไว”

  • ส่งตรงจาก แหล่งผลิตถึงมือลูกค้า
    จัดส่งเต็มคิวทั่วไทย 

ท่าทรายกนก