บ่อทราย กนก อ.บางบาล จังหวัดอยุธยา

5430df2a5f7f2bea4f755af5ea94bf84